ทวีปเอเชีย

การจัดการเรียนรู้ ครูบรรจง อาทิตย์สาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

——————————————————————————

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

สาระการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

———————————————————————————

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

สาระการเรียนรู้ที่ 5 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

ประเทศคิริบาส     ประเทศปาปัวนิกินี

ประเทศซามัว     ประเทศปาเลา

ประเทศโซโลมอน      ประเทศฟีจี

ประเทศตองกา     ประเทศไมโครนีเซีย

ประเทศตูวาลู     ประเทศวานูอาตู

ประเทศนาอูรู     ประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์

ประเทศนิวซีแลนด์     ประเทศออสเตรเลีย

หน่วยที่  6 
ภัยธรรมชาติและการระวังภัย

คลิก  ใบความรู้-ใบงานหน่วยที่ 6 เรื่อง ภัยธรรมชาติและการระวังภัย


————————————————————-